Self Portraits

Jens Lichtenberger photography - Selfie on Pittwater 2014 October 25
Jens Lichtenberger photography - Stimson Beach CA 2013
Jens Lichtenberger photography - Yes 2014
Jens Lichtenberger photography - Fisheye fun 2015
Jens Lichtenberger photography - Launsbach 2012

© 2019 by Lea Kannar-Lichtenberger and the JLL BelleBear Foundation